Code of Conduct
of RCB Nanotechnologies Group

KODEKS PONAŠANJA
RCB Nanotechnologies Group

Successful companies are built on trust

Gradimo našu kompaniju na snažnim ekološkim i poslovnim osnovama, težeći najvišim standard- ima upravljanja čime zadobijamo povjerenje naših dioničara i poslovnih partnera. Imajući to na umu, razvili smo ovaj Kodeks ponašanja za sve zaposlenike RCB Nanotechnologies Group, koji su zaposleni redovno ili kao konsultanti. Njegova namjera je da nas sve vodi i podrži u našem svakodnevnom radu u različitim regulatornim i kulturnim okvirima u kojima naša kompanija pos- luje i sa kojima se susreće. Prema potrebi, službenici za usklađenost pravnih lica naše grupe će vam biti na raspolaganju da razjasne svako pitanje koje se može pojaviti u vašim svakodnevnim aktivnostima. Oni će također uzeti vaše prijedloge o tome kako dodatno poboljšati ovaj Kodeks.
Kodeks ponašanja je obavezujući za sve zaposlenike RCB Nanotechnologies Group i primjenjuje se širom svijeta – ne samo u poslovanju, javnom životu i odnosima s državnim tijelima i instituci- jama, već i u našim svakodnevnim aktivnostima i ponašanju unutar kompanije. Očekujemo da se svako od vas u svakom trenutku pridržava pravila koja su navedena u ovom dokumentu, preuz- imajući odgovornost za svoje ponašanje.
Ovaj Kodeks ponašanja smo uspostavili u prilično ranoj fazi našeg razvoja, čvrsto vjerujući da će to biti pravi vodič za izgradnju i vođenje našeg poslovanja. Zadobiti povjerenje naših poslovnih partnera i zajednica u kojima živimo je od vitalne važnosti za sve nas. Preduslov za postizanje ovoga je internacionalizacija ovog Kodeksa u svemu što radimo.

RCB Management Team

Niels Raeder
CEO & Founder RCB Nanotechnologies GmbH

Jan Diercks
Managing Director RCB Nanotechnologies GmbH

Sven Eric Molzahn
Managing Director RCB Nanotechnologies GmbH

Hanadi Dzabic
General Director RCB Nanotechnologija d.o.o. Sarajevo

Peter Arnold
COO & Partner RCB Nanotechnologies GmbH

Download

Prijava kršenja